تنهای تنها

علمي ،فرهنگي، هنري، عاشقانه، ورزشي ....

جمعیت وتنظیم خانواده

پيشگيري از بارداري:

به كليه ي زوجيني كه زن درسنين باروري باشد ، وشرايط تنظيم خانواده اطلاق مي گردد چه بچه دارباشند ويا نباشند تأثيري ندارد.

انواع باروري : باروري طبيعي وباروري محارشده

باروري محارشده :درآن زن وشوهر به طورآگاهانه تولد وتعداد كودكان را تحت كنترل درمي آورند.

روش هاي ايده آل جلوگيري از بارداري:

بي خطر وبدون عوارض جانبي باشد- صددرصدمؤثر باشد – داراي مقبوليت وپذيرش توسط عموم مردم باشد- ازنظر اقتصادي مقروم به صرفه باشد- بازگشت باروري امكان پذير باشد- استفاده از روش آسان باشد- درهنگام مقاربت مزاحمت ايجاد نكند- نيازبه مراقبت ونظارت نباشد.

ترشحات موكوس رحم

دماي بدن

روش تقويمي

روشهاي پيشگيري ازبارداري:

                             دوره ي مطمئن

1. روش طبيعي :        منقطع                                         

                             روش شيردهي

 


                                           قرص هاي ضدبارداري

2. روش طبّي (هورموني):          نورپلانت

                                           آمپول(DMPA)

 

                                           كاندوم مردانه وزنانه

3. روش مكانيكي :                   اسفنج

                                           ديافراگم

                                           IUD

                                           كلاهك دهانۀ رحم

     4. روش عقيم :                 وازكتومي(مردان)

                                           توبكتومي(زنان)

منقطع : دراين روش مردآلت را از داخل واژن بيرون كشيده وانزال درخارج رحم صورت مي گيرد.

روش شيردهي : پس از زايمان در زمان شيردهي تا زماني كه سيكل قاعدگي شروع نشده است كه معمولاً( 5 الي 6 ماه )طول كشيده كه دراين شش ماه تخمك گذاري صورت نمي گيرد.وبه تعداد دفعات شير دهي، مدت هرنوبت – تغذيه ي مناسب وبه شيردهي درشب بستگي دارد.

استفاده ازقرص هاي ضدبارداري : قرص هاي تركيبي كه حاوي استروژن وپروژستون هستند كه به صورت يك مرحله اي وسه مرحله اي وجود دارندكه قرص هاي (HD منوفاز تك مرحله اي) ازاين نوع اند.

مكانيزم عمل قرص هاي ضدبارداري: جلوگيري ازتخمك گذاري تأثيربرمخاط داخلي رحم- ايجاد اشكال در ورود اسپرم به داخل رحم به دليل افزايش ضخامت موكوس سرويكس- جلوگيري از لقاح با تاثيربرلوله هاي رحمي .

                         استيفيل استراديول

تركيبات قرص هاي ضدبارداري منوفاز HD          لوونورژسترول

HD : دوز بالايي

LD : دوز پاييني

دوز==< مقدار دارويي است كه براي درمان – پيشگيري يا تشخيص به كار مي رود.

قرص هاي ضدبارداري : 28 عدد هستندكه 21 عدد دارد و7 عدد به عنوان قرص آهن هستند

استفاده از قرص هاي LD و HD : قرص اول در روز پنجم سيكل قاعدگي مصرف مي شود، براي تحمل بهتر قرص مصرف آن پس از شام وقبل ازخواب توصيه مي شود.

درهفته ي اول استفاده ازقرص ها بايد ازيك روش ديگرضدبارداري هم استفاده شود اگر خوردن يك قرص يك شب فراموش شودتا رسيدن نوبت بعدي هرموقع ياداوري شد قرص فراموش شده ، استفاده شود واگر دوشب متوالي ازيادش برود ازدوشب، بعدازآن هرشب دوعدد قرص مصرف كرده وتاآخر بسته از روش جلوگيري ازبارداري ديگر استفاده كند و اگر سه شب متوالي از يادش رفت وقرص استفاده نكرد ازخوردن بقيه ي قرص ها خودداري نموده واز روش ديگري براي جلوگيري از بارداري استفاده نمايند.

مزيت هايي كه دارد: اثربخشي بالا- برگشت سريع باروري پس از قطع روش ، نداشتن محدوديت سني دراستفاده از روش – ومهمترين آن منظم شدن وكاهش درد وخونريزي قاعدگي وكاهش كم خوني به دنبال قاعدگي .

ومعايب آن:مناسب نبود براي افراد فراموش كار- نياز به تهيه ي بسته ي جديددر دوره ي قاعدگي- پيشگيري نكردن ازبيماري هاي منتقله از راه جنسي- مناسب نبودن براي مادران شيرده.

علائمي مانند:تهوع استفراق-سردردخفيف- حساسيت پستان ها درماه هاي اول وسوم شروع مصرف ديده مي شودكه به تدريج كم شده وازبين مي رود.

درموارد زيرازقرص ها نبايداستفاده شود:

بيماريهاي قلبي عروقي– بيماريهاي كبدي- احتمال سرطان پستان– خونريزيهاي واژينال- احتمال حاملگي- سيگاري هاي بالاي 35 سال با مصرف سيگاربيش از15 نخ در روز.

آمپول DMPA:آمپول هاي تزريقي پروژستوني حاوي دپومدروكسي پروژسترون استات وبه صورت محلول روغني تهيه شده است.

اثرگذاري: افزايش غلظت موكوس دهانه ي رحم-تغييرسرعت انتقال تخمك ازلوله ها- تغييرمحيط داخلي رحم ونامساعد كردن محيط آندومتر- محارتخمك گذاري وتزريق در روز پنجم قاعدگي و تزريق دوم هر12 هفته به بعد، درصورت شروع مصرف بعداز سقط يا زايمان زمان مناسب بلافاصله بعدازسقط يا بعدازهفت روزبعدوسه هفته بعداز زايمان مي باشد.

عوارض آمپول:اختلال قاعدگي به علت آتروفي آندومتر-تأخير دربرگشت قدرت باروري كه معمولاً 4 تا پنج ماه ازآخرين تزريق هورمون به حالت اوليه ي خود بازنمي گردد، وسردرد- افزايش وزن- احساس درد درپستان ها- كاهش ميل جنسي .

قرص هاي نورپلانت يا قرص هاي كاشتني : از6 كپسول سليكوني ساخته شده است كه به صورت زيرجلدي درسطح داخلي بازوي خانم ها گذاشته مي شودهريك ازكپسول ها حاوي كريستال خشك لوونورژسترول.

مكانيزم عمل : محار تخمك گذاري – ايجاد آتروفي اندومتر-ايجاد موكوس غليط سرويكس

زمان كاشت نورپلانت : 1- درحين قاعدگي 2- درصورت سقط زير12 هفته بلافاصله بعدازسقط يا تا7 روز بعداز آن وسقط بالاي 12 هفته ازسه هفته بعدازآن – ازشش هفته بعداززايمان درصورت شيردهي و3 هفته بعداز زايمان درصورت عدم شيردهي .

كاندوم:يكي از روش هاي موقت پيشگيري ازبارداري مي باشدكه سال ها پيش نيزار كاندوم استفاده مي كردندوانواع مردانه وزنانه دارد ورايج ترين نوع كاندوم كه برروي آلت مردانه صورت نعوض قرارمي گيردكه به عنوان سدراه مني واز راه ورودمني به داخل واژن جلوگيري مي كند.انواعي از كاندوم زنانه نيز وجود دارد كه مانند كاندوم مردانه است از جنس لاتكس كه به صورت بسته رد روي سرويكس قرار مي گيرد.

موارد استفاده از كاندوم: به عنوان يك روش موقت دركنار ساير روش هاي مي توان استفاده كرد.

2. كاندوم يك روش خوب ومطمئن براي پيشگيري ازبيماري هاي مقاربتي وبه خصوص ايدزمي باشد ودرمرداني كه به هردليل قدرت حفظ نعوض را ندارند قسمت حلقه ي انتهايي به اين عمل كمك مي كند ودر موارد انزال زودرس درمردان به دليل حساسيت سرآلت درموقع استفاده از كاندوم از انزال زودرس پيشگيري مي شود.

ديافراگم: يك لاستيكي است گنبدي شكل كه درداخل دستگاه تناسلي زن قرارگرفته ودهانه ي آن را مي پوشاند كه درصورت استفاده ي صحيح ديافراگم تا چندين سال قابل استفاده است .

ديافراگم را بايدقبل از آميزش جنسي درجاي خودقراردادوتا 6 ساعت بعداز آميزش بايد در سرجاي خودقرارگيرد.

كلاهك دهانه ي رحم: كه اين هم مشابعه ديافراگم بوده وازجنس لاستيك است والبته شبيه آن مي باشد وبايد 6 ساعت بعدازمقاربت خارج شود.

اسفنج : ازموادي است كه ازجنس پلي اورتال تهيه مي شود كه حاوي ماده ي اسپرم كش، (نانكسينول-9) مي باشد.

مكانيزم عمل: جذب مايع مني وجلوگيري از ورود اسپرم به دهانه ي رحم مي باشد.

IUD : يكي از روشهاي مؤثر وموفق جلوگيري ازبارداري است وقابل برگشت پذيري مي باشد.

مكانيزم اثر:ممانعت ازجايگزيني تخم لقاح يافته دررحم وجلوگيري ازحركت اسپرم به قسمت فوقاني (دستگاه توليد مثل زن).

موارد استفاده:خانومي كه حداقل يك بارباردارشده است- افرادي كه نيازبه وسيله اي موثر وطولاني مدت بدون استفاده ي روزانه مي باشد- درخانم هاي شيرده وخانومي كه درآن ها استفاده ازاين روش مجاز نيست.

عوارض احتمالي: 1- خونريزي در ترشحات عفوني واژن 2- خروج IUD حاملگي همراه IUD كه 3 الي 5 درصد امكان دارد4- عفونت هاي لگني حاد 5- كم شدن IUD و سوارخ شدن رحم .

وازكتومي: به بستن لوله ها درمردان وازكتومي گويندكه اين عمل با بي حسي موضعي دركمتراز20 دقيق انجام مي پذيرد امروزه بدون نياز به برش به وسيله ي پنس هاي مخصوص ازلوله هاي و از ودفران يا همان مني بر،گرفته وپس ازنزديك كردن به پوست به وسيله ي ضربه ي سوزن، لوله را قطع مي كنند.

به دليل ذخيرۀمقداري اسپرم درمجاري تناسلي معمولاً درطي حدود15 الي20 بار انزال اسپرم ذخيره شده تخليه مي گرددكه در دو ماه پس از وازكتومي اسپرموگرام انجام مي شود.

توبكتومي: به بستن لوله هاي رحمي درزنان، توبكتومي گفته مي شودكه اين عمل به صورت بازبوده و بعد از بيهوشي عمومي انجام مي گيرد و بالاي 90% درصد اثربخشي دارد.

بررسي چگونگي آبستني از لقاح تا تولد :

الف) مرحله ي تخمي:از زمان تركيب اسپرم با اوول(تخمك)تا استقار لوله ي سلولي درجدارِ رحم.

ب) مرحله ي روياني: از زمان استقراروتامشخص شدن ساختمان وتركيب اعضاي اصلي بدن جنين.

پ) مرحله ي جنيني: رشد تكامل تمامي اعضا وشروع تخصصي آن ها از هفته ي هشتم باروري تا زمان تولد .

روشهاي جلوگيري از بارداري بعداز مقاربت ( اورژانسي):

شست وشوي محبلي – مصرف هورمون ها – تخليه ي سريع محتويات رحم- استفاده از IUD مصرف هورمون ها به صورت: 1- استفاده ازقرص هاي پيشگيري ازبارداري درعرض 72 ساعت بدين ترتيب كه 8 عددقرص LD درفاصله ي 12 ساعت هر بار چهار قرص ويا چهارعدد HD به فاصله ي 12 ساعت هربار دوقرص مصرف مي شود.

قراردادن IUD بعداز پنج الي 7 روز بعداز مقاربت.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:47  توسط bm  |